ذوب آهن


شرکت توان تدبیرمسئولیت اجرای پروژه نوسازی الکتروفیلتر و همچنین افزودن تجهیزات جدید برای افزایش بازده ذوب آهن را بر عهده داشت.از اجرای بسیار موفق خواسته‌های خود در این دو حوزه قدردانی می کنم.

آقای مهندس مخبری-مدیر عامل شرکت تیرازیس

شرکت توان تدبیر فناور
4
2023-08-26T10:50:46+03:30

آقای مهندس مخبری-مدیر عامل شرکت تیرازیس

شرکت توان تدبیرمسئولیت اجرای پروژه نوسازی الکتروفیلتر و همچنین افزودن تجهیزات جدید برای افزایش بازده ذوب آهن را بر عهده داشت.از اجرای بسیار موفق خواسته‌های خود در این دو حوزه قدردانی می کنم.
0
1
شرکت توان تدبیر فناور

پدیده استخر پارساز انجام موفق پروژه بزرگ اتوماسیون بسیار راضی و خرسندم. کیفیت بالای کار انجام شده قابل تحسین است.

آقای مهندس محکمی-مدیر عامل شرکت پدیده استخر پارس

شرکت توان تدبیر فناور
5
2023-08-26T11:52:18+03:30

آقای مهندس محکمی-مدیر عامل شرکت پدیده استخر پارس

از انجام موفق پروژه بزرگ اتوماسیون بسیار راضی و خرسندم. کیفیت بالای کار انجام شده قابل تحسین است.
0
1
شرکت توان تدبیر فناور

بیمارستان شیراز


 

طراحی و اجرای هوشمند سازی آمبولانس ها و ارتباط سریع و راحت پرستار و راننده با پنل. افزودن این امکانات به ماشین های آمبولانس ما کار را برای کارکنان بسیار آسان کرده و از این بابت بسیار سپاسگزارم.

آقای دکتر خلج

پروژه
4
2023-08-01T19:01:19+03:30

آقای دکتر خلج

  طراحی و اجرای هوشمند سازی آمبولانس ها و ارتباط سریع و راحت پرستار و راننده با پنل. افزودن این امکانات به ماشین های آمبولانس ما کار را برای کارکنان بسیار آسان کرده و از این بابت بسیار سپاسگزارم.
0
1
پروژه