پدیده استخر پارس

پدیده استخر پارس


از انجام موفق پروژه بزرگ اتوماسیون بسیار راضی و خرسندم. کیفیت بالای کار انجام شده قابل تحسین است.

آقای مهندس محکمی-مدیر عامل شرکت پدیده استخر پارس

شرکت توان تدبیر فناور
5
2023-08-26T11:52:18+03:30

آقای مهندس محکمی-مدیر عامل شرکت پدیده استخر پارس

از انجام موفق پروژه بزرگ اتوماسیون بسیار راضی و خرسندم. کیفیت بالای کار انجام شده قابل تحسین است.