ذوب آهن

ذوب آهن


شرکت توان تدبیرمسئولیت اجرای پروژه نوسازی الکتروفیلتر و همچنین افزودن تجهیزات جدید برای افزایش بازده ذوب آهن را بر عهده داشت.از اجرای بسیار موفق خواسته‌های خود در این دو حوزه قدردانی می کنم.

آقای مهندس مخبری-مدیر عامل شرکت تیرازیس

شرکت توان تدبیر فناور
4
2023-08-26T10:50:46+03:30

آقای مهندس مخبری-مدیر عامل شرکت تیرازیس

شرکت توان تدبیرمسئولیت اجرای پروژه نوسازی الکتروفیلتر و همچنین افزودن تجهیزات جدید برای افزایش بازده ذوب آهن را بر عهده داشت.از اجرای بسیار موفق خواسته‌های خود در این دو حوزه قدردانی می کنم.